بوراکس بی آب

  • تولید کنندگان صنعت تامین بوراکس بی آب

    تولید کنندگان صنعت تامین بوراکس بی آب

    خواص بوراکس بی آب کریستال های سفید یا کریستال های شیشه ای بی رنگ است، نقطه ذوب کریستال ارتورومبیک α 742.5 درجه سانتیگراد و چگالی آن 2.28 است.دارای رطوبت سنجی قوی است، در آب، گلیسیرین حل می شود و به آرامی در متانول حل می شود و محلولی با غلظت 13-16٪ تشکیل می دهد.محلول آبی آن ضعیف قلیایی است و در الکل نامحلول است.بوراکس بدون آب یک محصول بی آب است که زمانی که بوراکس در دمای 350 تا 400 درجه سانتیگراد گرم می شود به دست می آید.هنگامی که در هوا قرار می گیرد، می تواند رطوبت را به دکاهیدرات بوراکس یا پنتا هیدرات بوراکس جذب کند.